กิจกรรมการแสดงละครประกอบการเล่านิทาน
ใน วิชาการ ของ วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2008-09-09 เปิดอ่าน 1810 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : นิทาน


ชื่อผลงาน
             กิจกรรมการแสดงละครประกอบการเล่านิทาน

ชื่อเจ้าของผลงาน    โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้

เกริ่นนำ

          ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่สำคัญ โรงเรียนได้คัดเลือกกิจกรรมนิสัยรักการอ่านดีเด่น เป็นกิจกรรมการแสดงละครประกอบการเล่านิทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกการแสดงออก และเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากอ่านหนังสือ

ผลสำเร็จ

          1. นักเรียนและบุคคลในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด ร้อยละ 100 
          2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมร้อยละ 95 
          3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 90 
          4. นักเรียนมีความคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น

ผลการได้รับการยอมรับ   -

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

          1. กำหนดกิจกรรมห้องสมุดในแต่ละวัน 
          2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
          3. แบ่งกลุ่มนักเรียน 
          4. เตรียมเรื่องหรือกำหนดเรื่อง 
          5. อ่านเรื่องทั้งหมดให้เข้าใจ กำหนดตัวละคร ผู้เล่า และจัดลำดับเหตุการณ์ 
          6. แสดงละครตามบทบาทที่ได้เตรียมมา 
          7. ให้ผู้ชมแสดงบรรยายความรู้สึกต่อการแสดงละครประกอบการเล่านิทาน

ข้อจำกัดในการนำไปใช้   -

วันที่ส่งข้อมูล      27 สิงหาคม 2551

ผู้นำส่งความรู้     นางศรีเกตุสมบุญ ทองนวล


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th