กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน
ใน วิชาการ ของ วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2008-09-09 เปิดอ่าน 3584 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : ห้องสมุด


ชื่อผลงาน                   กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน

ชื่อเจ้าของผลงาน       โรงเรียนบ้านท่าลาด

เกริ่นนำ

          เนื่องจากมาตรฐานเรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของโรงเรียนบ้านท่าลาด ไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบแรก ผู้บริหารและคณะครูทุกคนในโรงเรียนได้ประชุมวางแผนร่วมกันแก้ปัญหา โดยคิดแบบบันทึกกิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกคน ขึ้นเป็นรูปเล่ม ซึ่งจะมีครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลสำเร็จ

          นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - 6 ทุกคน ต้องทำกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน จึงทำให้นักเรียนต้องไปค้นคว้าหาความรู้ จากห้องสมุดและจากแหล่งต่างๆ จึงเป็นการกระตุ้นนักเรียนให้อ่านหนังสือและฝึกทักษะการเขียน นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อ สมศ.มาประเมินรอบที่สอง ผลปรากฏว่า ได้ผลคะแนนระดับ ดีมาก

ผลการได้รับการยอมรับ

          เป็นที่สนใจจากโรงเรียนใกล้เคียง และโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน นำไปเป็นต้นแบบ

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

          1. ประชุมชี้แจงครูทุกกลุ่มสาระ
          2. ให้นักเรียนเตรียมสมุดบันทึกการอ่านภาคเรียนละ 1 เล่ม (โรงเรียนสั่งพิมพ์เป็นรูปแบบของโรงเรียน)
          3. ให้นักเรียนบันทึกวัน เวลา ที่อ่าน ชื่อหนังสือ แหล่งข้อมูล ใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน ข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน
          4. ให้นักเรียนบันทึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 10 ครั้ง ต่อภาคเรียน
          5. ครูตรวจผลงานเดือนละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
          6. เมื่อสิ้นภาคเรียน ครูประจำกลุ่มสาระสรุป ตรวจผลงานนักเรียนทุกคน นำคะแนนไปเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล ประเมินผล ทุกกลุ่มสาระ
          7. ครูประจำชั้นสรุปบันทึกการอ่านทุกกลุ่มสาระให้นักเรียน
          8. รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน

ข้อจำกัดในการนำไปใช้

          นักเรียนทุกคนต้องพยายามบันทึกอย่างสม่ำเสมอ และต้องบันทึกทุกกลุ่มสาระนักเรียนบางคน ถ้าไม่บันทึกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใกล้สิ้นภาคเรียนจะบันทึกไม่ทัน เพราะครูแต่ละกลุ่มสาระก็จะเร่งเก็บคะแนน

วันที่ส่งข้อมูล      20 สิงหาคม 2551

ผู้นำส่งความรู้     นางสุกัญญา ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านท่าลาด อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เขต 2


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th