งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ระดับจังหวัด
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2010-07-12 เปิดอ่าน 4155 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : งานเปิดโลกการศึกษา


งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
   คู่มือการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียนงานเปิดโลกฯ ครั้งที่ 6 ปี 2553
   กำหนดการพิธีเปิดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
   คำกล่าวรายงานพิธีเปิดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
   แผนผังการจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
   รายการแข่งขันทักษะและความสามารถของนักเรียน
   ตารางการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
   ลานเรียนรู้ละลานตา OSOP
   ลานเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
   การแข่งขันกิจกรรมการแสดงบนเวที
   การแสดง Child Show
   บทขับเสภา ช่วงชั้นที่ 3,4 สำหรับใช้แข่งขัน
   เกณฑ์การแข่งขันแอโรบิก update
   ตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตร แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4
 
   แผ่นพับงานเปิดโลกฯ

   คำสั่งงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
   ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาที่ส่งรายการทักษะและความสามารถนักเรียน
   
คำสั่งจังหวัดพัทลุง   เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
 
   ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
   ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
   ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับช่วงชั้นที่ 1-2
   ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับช่วงชั้นที่ 3-4
   ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมบนเวที
   

สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th