ห้องสมุดมีชีวิต
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: ธีรพล สยามพันธ์ เมื่อ: 2008-09-08 เปิดอ่าน 14966 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : ห้องสมุดมีชีวิต

ความหมาย

           ห้องสมุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ มีหนังสือที่อยากอ่าน มีกิจกรรมที่อยากทำ ได้เห็นสิ่งที่อยากเห็น และมีบรรยากาศที่เป็นใจ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

องค์ประกอบของห้องสมุดมีชีวิต

 • องค์ความรู้ ( Knowledge ) ประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นข้อมูลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ครบถ้วน ตามความต้องการ
 • สภาพแวดล้อม ( Environment ) พื้นที่ห้องสมุด มีการจัดมุมความรู้ มุมบริการ และมุมกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องและเหมาะสม ที่นั่งอ่าน บรรยากาศสบาย เป็นกันเอง
 • ระบบเทคโนโลยี ( Technology ) มีระบบจัดการและบริการโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยค้นได้สะดวก รวดเร็ว เช่น การลงทะเบียน การยืม - ส่งหนังสือ การค้นหาหนังสือต่าง ๆ เป็นต้น
 • บรรณารักษ์ / ผู้ให้บริการ ( People ) มีใจรักในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขในการทำงาน
 • ระบบ ( System ) มีการจัดระบบองค์ความรู้ให้เป็นระบบและช่องทางในการเข้าถึงบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการอ่าน การจัดกิจกรรมดนตรีในห้องสมุด การจัดมุมดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมต่าง ๆ เป็นสัดส่วนและเอื้ออำนวยแก่ผู้ใช้บริการ

เป้าหมายของการจัดห้องสมุดมีชีวิต

 • มีสารสนเทศ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการและผู้บริการ มีความสุข
 • มีความสนุก สะดวก สบาย ในการใช้ห้องสมุด
 • มีความใกล้ชิดกับชุมชน

วิธีทำให้ห้องสมุดมีชีวิต

 • มี นโยบาย แผนงาน / โครงการที่ชัดเจน
 • มีการบริหารจัดการ ในเรื่องของ งบประมาณ / บุคลากร / วัสดุครุภัณฑ์ / ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ
 • มีการจัดบริการ / จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านที่หลากหลาย เป็นประจำ
 • มีมุมต่าง ๆ เช่น มุมสบาย มุมแนะนำหนังสือใหม่ มุมนิทรรศการ มุมเพลง มุมเกม มุมดูหนัง มุมอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • มีการประชาสัมพันธ์

บทบาทของสถานศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต

 • กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ชัดเจน
 • ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ
 • ศึกษา / สำรวจสภาพห้องสมุดโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
 • จัดทำแผนงาน / โครงการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต
 • จัดบุคลากรในการดำเนินงานเต็มเวลา เช่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์ ฯลฯ
 • จัดครูผู้จัดกิจกรรมรักการอ่านประจำวัน (แยกเป็นสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ) หมุนเวียนสลับกันไปจัด ในห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ฯลฯ
 • ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ
 • ประเมินผลการดำเนินงาน ภายในสถานศึกษาและร่วมประเมินการดำเนินงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน และขยายผลไปยังสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

สรุป

           ห้องสมุดมีชีวิต ยังคงมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  แต่ต้องทำให้ "ตัวหนังสือ" เป็นเสียง เป็นภาพ ผสมผสานให้ลงตัวรวมทั้ง อาคารสถานที่ควรดูสดใส บรรยากาศที่เอื้อต่อความมีชีวิต

วันที่นำส่งข้อมูล   16 สิงหาคม 2551

ผู้นำส่งความรู้      นายปกครอง รัตนชุม


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th