การบริหารความเสี่ยง
ใน นโยบายและแผน ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: ธีรพล สยามพันธ์ เมื่อ: 2008-09-08 เปิดอ่าน 2706 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : การบริหาร
เป้าหมาย    เผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง 
              ของ สพท.พัทลุง เพื่อกำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประเด็นสำคัญ     การจัดการความเสี่ยง 4 วิธี

ความเสี่ยงคืออะไร

            ความเสี่ยง (RISK) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร   ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารซึ่งอาจเป็นผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาส (likelihood) ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Facter) เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่ทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

            เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

            เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
            1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน
            2. การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reductions) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
            3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป ได้แก่ การร่วมกันปฏิบัติงานเป็นทีม
            4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

            1. เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้
            2. เพื่อให้ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)

            เป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ควบคุมได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงเกียรติภูมิทางองค์กร โดยได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมจากทุกระดับ

วันที่นำส่งข้อมูล     6 มิถุนายน 2551

ผู้นำส่งความรู้        นงเยาว์  บุญจันทร์ หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.พัทลุง


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th