เอกสารความรู้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2012-02-22 เปิดอ่าน 110960 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา


     อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ได้จัดการความรู้เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. มาจัดรวบรวมไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกและเป็นประโยชน์กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่่ายได้ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป จึงขอนำเสนอเอกสารความรู้ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
๒. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
๓. ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
๔. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
๕. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
    พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด


เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย
เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลด





สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th