แบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2554 Update
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2012-03-14 เปิดอ่าน 32287 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR


เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษา เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ
1. ส่วนนำ ดาวน์โหลด (DOC)
    ประกอบด้วย ปกเอกสาร คำนำ และสารบัญ
2. ส่วนเนื้อหา ดาวน์โหลด (DOC)
    ประกอบด้วย
    ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
    ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
    ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
    ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้
3. ภาคผนวก
    ประกอบด้วย หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ ฯลฯ


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th