การประกันคุณภาพ ปรับปรุงใหม่
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2012-05-14 เปิดอ่าน 3149 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : การประกันคุณภาพภาย, การศึกษาขั้นพื้นฐาน


การประเมินคุณภาพภายนอก

   คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554-2558
ฉบับปรับปรุงใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด


การประกันคุณภาพภายใน

   ตัวอย่าง SAR
   การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลด
   การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย      ดาวน์โหลด

   การสรุปผลการประเมิน 
   ตารางสรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
   ตารางสรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ดาวน์โหลด

 

 

 


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th