การประกันคุณภาพการศึกษา
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: ธีรพล สยามพันธ์ เมื่อ: 2008-09-09 เปิดอ่าน 11491 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา


1. ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

                มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

                มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ให้ถือว่าการประกันภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

                มาตรา 49 ให้มี สมศ.มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
                ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

                มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องของ สมศ.หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง ทีทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

                มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอก ของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ สมศ. จัดทำข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ สมศ. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการ ให้มีการปรับปรุงแก้ไข

2. ความหมาย

                การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรม หรือปฏิบัติการทั้งมวลที่เป็นระบบและมีการวางแผนล่วงหน้า อันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่ง ว่าสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ จะมีคุณภาพตามข้อกำหนดที่วางไว้

                การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

3. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

                1) การควบคุมคุณภาพ (กำหนด มฐ. และพัฒนาสู่ มฐ.) 
                2) การตรวจสอบคุณภาพ (ตรวจและติดตามให้เป็นไปตาม มฐ.) 
                3) การประเมินคุณภาพ (ประเมินโดยหน่วยงานที่กำกับในเขต และต้นสังกัดส่วนกลาง)

4. ขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

                1) การเตรียมการ (เตรียมความพร้อมของคน และแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ) 
                2) การดำเนินการ โดยใช้กระบวนการ P D C A 
                3) การรายงาน (จัดทำรายงานประจำปี)

5. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 ภารงาน ดังนี้

                1) การจัดระบบบริหารสารสนเทศ 
                2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
                3) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
                6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 
                7) การายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
                8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

6. มาตรฐานการศึกษา

                มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษา มีหลายระดับ คือ

                มาตรฐานการศึกษาของชาติ มี 3 มาตรฐาน 
                มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอก 14 มาตรฐาน 
                มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน

                จากมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ได้พัฒนามาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

                ตัวบ่งชี้

                1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
                1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
                1.3 มีความกตัญญูกตเวที 
                1.4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
                1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
                1.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทย
                1.7 ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพัทลุง

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                ตัวบ่งชี้

                2.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
                2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                ตัวบ่งชี้

                3.1 มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ 
                3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
                3.3 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
                3.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
                3.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

                ตัวบ่งชี้

                4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดแบบองค์รวม 
                4.2 สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 
                4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
                4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                ตัวบ่งชี้

                5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
                5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดังชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
                5.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 
                5.4 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
                5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                ตัวบ่งชี้

                6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
                6.2 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และสนุกกับการเรียนรู้ 
                6.3 สามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

                ตัวบ่งชี้

                7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
                7.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
                7.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
                7.4 มีความมั่นใน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
                7.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน

มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

                ตัวบ่งชี้

                8.1 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 
                8.2 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ 
                8.3 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 9 ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ

                ตัวบ่งชี้

                9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                9.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
                9.3 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
                9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
                9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
                9.6 สอนตรงตามวิชา เอก - โท หรือตรงตามความถนัด 
                9.7 มีจำนวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ตัวบ่งชี้

                10.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                10.3 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                10.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
                10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
                10.6 มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
                10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

                ตัวบ่งชี้

                11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                11.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ 
                11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
                11.4 การบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

                ตัวบ่งชี้

                12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
                12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
                12.3 มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
                12.4 มีการพัฒนาบุลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                12.5 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

                ตัวบ่งชี้

                13.1 มีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
                13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
                13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 
                13.4 มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ตัวบ่งชี้

                14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
                14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
                14.3 มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
                14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                14.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของนักเรียน 
                14.6 มีระบบนิเทศการเรียนการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ 
                14.7 มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

                ตัวบ่งชี้

                15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
                15.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
                15.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
                15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
                15.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ 
                15.6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์พัทลุง 
                15.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
                15.8 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะพื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับอาชีพการเกษตร เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
                15.9 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
                15.10 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

                ตัวบ่งชี้

                16.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
                16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
                16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
                16.4 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
                16.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

                ตัวบ่งชี้

                17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
                17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบัน ทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

                ตัวบ่งชี้

                18.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
                18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง

มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

                ตัวบ่งชี้

                1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 
                1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
                1.3 มีความกตัญญูกตเวที 
                1.4 มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
                1.5 ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
                1.6 มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                ตัวบ่งชี้

                2.1 รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
                2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                ตัวบ่งชี้

                3.1 สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน 
                3.2 ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจในผลงาน 
                3.3 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
                3.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                ตัวบ่งชี้

                4.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
                4.2 แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
                4.3 มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

                ตัวบ่งชี้

                5.1 มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
                5.2 มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
                5.3 มีทักษะในการสื่อสาร 
                5.4 มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ 
                5.5 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ 
                5.6 มีทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก และการกะประมาณ 
                5.7 เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ

มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง

                ตัวบ่งชี้

                6.1 รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้ 
                6.2 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

                ตัวบ่งชี้

                7.1 รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้ 
                7.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
                7.3 เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา 
                7.4 มีความมั่นใน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
                7.5 ร่าเริง แจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

                ตัวบ่งชี้

                8.1 มีความสนใจ และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
                8.2 มีความสนใจ และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 
                8.3 มีความสนใจ และร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ

                ตัวบ่งชี้

                9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                9.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
                9.3 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
                9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
                9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
                9.6 สอนตรงตามวิชา เอก - โท หรือตรงตามความถนัด 
                9.7 มีจำนวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นเด็กเป็นสำคัญ

                ตัวบ่งชี้

                10.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
                10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
                10.4 มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 
                10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย 
                10.6 มีการนำผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
                10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและนำผลไปใช้พัฒนาเด็ก

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

                ตัวบ่งชี้

                11.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                11.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ 
                11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
                11.4 การบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

                ตัวบ่งชี้

                12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
                12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
                12.3 มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
                12.4 มีการพัฒนาบุลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                12.5 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

                ตัวบ่งชี้

                13.1 มีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
                13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
                13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 
                13.4 มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

                ตัวบ่งชี้

                14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น
                14.2 มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
                14.3 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                14.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
                14.5 มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบ 
                14.6 มีการนิเทศและนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม / ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ 
                14.7 มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย

                ตัวบ่งชี้

                15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง 
                15.2 มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
                15.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
                15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
                15.5 มีการจัดกิจกรรม สืบสาน และสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
                15.6 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

                ตัวบ่งชี้

                16.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
                16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 
                16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
                16.4 มีห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
                16.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

                ตัวบ่งชี้

                17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
                17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

                ตัวบ่งชี้

                18.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
                18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

7. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

                การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอก

                การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 มาตรา 49 ที่กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) ประเมินสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปีนับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย หมายถึง สถานศึกษาทุกแห่งจะได้รับการประเมินภายนอกรอบ 2 ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2553

                รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรองมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุป คือ

                1) เป็นการประเมินเพื่อรับรองการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าได้มาตรฐานซึ่งผลการประเมินจะนำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                2) การประเมินเพื่อรับรองการจัดการศึกษาจะประเมินทั้งในระดับมาตรฐาน และสรุปในภาพรวมของสถานศึกษาด้วย 
                3) KPI ที่ใช้ 14 มาตรฐาน สอดคล้องกับ 18 มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเลือกสรรเฉพาะ KPI ที่เป็นผลลัพธ์และมุ่งสู่คุณภาพสถานศึกษาเป็นสำคัญ ส่วน KPI กระบวนการจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เป็นจุดเน้นของ พรบ.เท่านั้น เพื่อลดภาระและความซ้ำซ้อนกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                4) สถานศึกษาจะต้องจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จากการพัฒนาคุณภาพในปีที่ขอรับการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 มาตรฐาน) ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา การนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาการผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมินเพื่อสรุปทิศทางของการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

                การรับรองมาตรฐานการศึกษา จะรับรองใน 2 ระดับ คือ

                1) การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาตรฐาน ให้เฉลี่ยผลประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงสถานศึกษา ถ้าได้ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 จากระบบ 4 คะแนน แสดงว่า สถานศึกษา มีผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนั้น ๆ ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ซึ่ง สมศ. จะให้การรับรองคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานนั้น ๆ ของสถานศึกษา
                สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน (เฉพาะมาตรฐานที่ 5) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ซึ่ง มีผลให้ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะ มาตรฐานที่ 5 ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไป ดังนี้

                1) ค่าร้อยละเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
                2) ค่าร้อยละเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 1.51- 2.59     ระดับคุณภาพ พอใช้    
                3) ค่าร้อยละเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 2.60 - 3.49    ระดับคุณภาพ ดี 
                4) ค่าร้อยละเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 3.50 - 4.00    ระดับคุณภาพ
ดีมาก        

                2) การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ในภาพรวม

                สมศ.จะให้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ดังต่อไปนี้

                - สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอกไม่ต่ำกว่าระดับดี (≥ 2.75 ในระบบ 4 คะแนน) 
                - สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของมาตรฐานที่ประเมิน กล่าวคือ ได้ระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 11 มาตรฐานใน 14 มาตรฐาน 
                - สถานศึกษาไม่มีมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง

                ในกรณีสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ให้ระบุนวัตกรรม หรือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาด้วย (ถ้ามี)

                วิธีการประเมินภายนอกรอบสอง มี 2 วิธี คือ การประเมินอิงเกณฑ์ และ อิงสถานศึกษา

                1) การประเมินอิงเกณฑ์ ให้พิจารณาตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาที่ สมศ. กำหนด โดยจะมีการสรุปผลการประเมินทั้งในระดับตัวบ่งชี้ และระดับมาตรฐาน 
                2) การประเมินอิงสถานศึกษา ให้พิจารณาจากการที่สถานศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และผลประเมินมีพัฒนาการ ตลอดจน มีผลการดำเนินงานบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา รวมทั้ง การมีความตระหนักและความพยามยามในการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา

                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
สมศ. และผลการประเมินในรอบที่สอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินรอบแรก หรือ มีผลประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่สองไม่ต่ำกว่าระดับดี

                ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และผลการประเมินในรอบที่สอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) ต่ำกว่าผลประเมินรอบแรก หรือ ผลประเมินในรอบแรกและรอบที่สองต่ำกว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน

                บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษามีความสำเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยนำผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีหลักฐานแสดงความตระหนักในความสำคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา

                ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษายังไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่คำนึงถึงความตระหนักในความสำคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา

8. แนวทางการนิเทศ

                เพื่อให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสอง ควรนิเทศให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

                1) จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ตามแนวทาง 18 มาตรฐานในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
                2) แนวทางการเรียนรายงาน ให้ใช้รูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระสำคัญ 4 บท คือ

                บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
                บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 
                บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
                บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

                3) ในการนิเทศติดตาม ผู้นิเทศต้องเข้าใจ นิยาม ความหมายของมาตรฐาน และตัวชี้วัดแต่ละตัว และทราบว่าแต่ละตัววัดอย่างไร อีกทั้งต้องเข้าใจรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งระบบของสถานศึกษา ทั้งแผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการเรียนรู้ของครู ชิ้นงานและร่องรอยการทำงานของนักเรียน

วันที่นำส่งข้อมูล     22 มกราคม 2551

ผู้นำส่งความรู้       สมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพท.พัทลุง
                       สมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพท.พัทลุง


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th