หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงสร้างอุทยาน
UD Model
คลินิกการเรียนรู้
  + คลินิกหลักสูตร
  + คลินิกสื่อ
  + คลินิกวิจัย
ตารางการให้บริการ
  + คลินิกการเรียนรู้
  + การใช้ห้องประชุม
  + ระเบียบการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ครู
ติดต่อเรา

ความเป็นมา เปิดอ่าน 3548 ครั้ง


        อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน ตามองค์กรโครงสร้างการบริหารจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานอุทยานการศึกษาและพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานบริการทางการศึกษา งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทางการศึกษา และงานศึกษาค้นคว้า การบริหารจัดการ และการบริการองค์ความรู้
        เดิมสถานที่ตั้งอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง?และสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอควนขนุน?เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ?พ.ศ.๒๕๔๖?ได้กำหนดให้จัดระเบียบการบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและประกาศให้จังหวัดพัทลุงมีเขตพื้นที่การศึกษา ๑ เขต?จึงได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อำเภอเมืองพัทลุง?เนื่องจากสำนักงานเดิมมีปัจจัยด้านความพร้อมหลายด้าน?คือ?มีอาคารสิ่งก่อสร้าง?บริเวณพื้นที่กว้างขวาง?สะดวกในการคมนาคม?บรรยากาศร่มรื่นสวยงามเหมาะ?ที่จะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา?จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาเชิงบูรณาการในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคล?การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้?และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวการจัดการศึกษาชาติ
        การจัดตั้งอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ได้อาศัยแนวคิดหลักในการศึกษาหารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้?ทรัพยากรต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ของบุคคล และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง?รวมทั้งใช้การศึกษาวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้?การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ?ที่หลากหลาย ในรูปแบบแหล่งบริการองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
        อุดม หมายถึงพระอุดมปิฎก (ท่านเจ้าคุณพระมหาสอนพุทธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทราวาส เมืองพัทลุง เป็นพระเถระที่สอบเปรียญธรรมปากเปล่า ๙ ประโยค ต่อหน้าพระที่นั่งได้ในคราวเดียวกันรูปแรกของภาคใต้?และได้กล่าวคำถวายอดิเรกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาษบาลี "อติเรกกวสสสตํ ชีว ฑีฆายุโก โหตุ อโรโคโหตุ สุขิโตโหตุ มหาราชา สิทธิกิจจํ สิทธิ กมมํ สิทธิลาโภ ชโยนิจจํ มหาราชวรสสภวตุ สพพทา" ซึ่งได้โปรดเกล้าให้คณะสงฆ์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจนปัจจุบัน
        ปัญญา หมายถึงปัญญานันทภิกขุ (ปั่น เสน่ห์เจริญ) ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัทลุง ซึ่งเป็นชาวเมืองพัทลุงโดยกำเนิด เป็นพระภิกษุรูปแรกที่ปรับเปลี่ยนการเทศน์มาเป็นการปาฐกถา ได้รับเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นนักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่?คนดีศรีแผ่นดินแห่งปวงชน เป็นพระภิกษุผู้เผยแพร่ธรรมและศีลธรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย?จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นพระปัญญานันทมุณี พระเทพวิสุทธิเมที พระธรรมโกศาจารย์?และพระพรหมมังคลาจารย์?ตามลำดับ..สถิติการใช้งาน


อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th