หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงสร้างอุทยาน
UD Model
คลินิกการเรียนรู้
  + คลินิกหลักสูตร
  + คลินิกสื่อ
  + คลินิกวิจัย
ตารางการให้บริการ
  + คลินิกการเรียนรู้
  + การใช้ห้องประชุม
  + ระเบียบการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ครู
ติดต่อเรา

บทคัดย่อ คณิตศาสตร์ เปิดอ่าน 1926 ครั้ง
บ22001 รายงานผลการทดลองใช้ชุดนิเทศการสอนซ่อมเสริมกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 สังกัด สปจ.สกลนคร
บ22002 การนิเทศการสอนแบบร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.1-6
บ32001 การใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.4
บ32002 การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบสำหรับชั้น ป.2
บ32003 ผลของการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักสภาราชภัฎ
บ32004 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.4 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง
บ32005 ผลของการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.3
บ32006 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการคิดแก้ปัญหากับคะแนนการทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบและแบบแสดงวิธีทำในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4
บ32007 การใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอดในการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
บ32008 ผลของวิธีการเรียนแบบร่วมมือและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
บ32009 ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.1 ที่เรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล
บ32010 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.4 ที่เรียนโดยใช้แบบทดสอบย่อยตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน ป.02 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบทดสอบตามที่ครูกำหนด
บ32011 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม. 1 ที่เรียนโดยมีการทดสอบที่มีรูปแบบแตกต่างกัน
บ32012 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.1 ที่เรียนโดยมีการทดสอบย่อยด้วยแบบทดสอบที่มีความยากแตกต่างกัน
บ32013 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มี่รูปแบบต่างกัน
บ32014 การศึกษาข้อบกพร่องในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
บ32015 ผลของการแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้น ม.1 โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
บ32016 การพัฒนาบทเรียนไฮเปอร์มีเดียเพื่อการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.3 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
บ32017 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.2
บ32018 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใช้แบบฝึก
บ32019 ผลของการใช้เทคนิคการจัดแผนมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการสร้างแผนผังมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4
บ32020 ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.3
บ32021 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.5 โดยใช้เมตาคอนนิชั่น
บ32022 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอนด้วยการเรียนแบบร่วมมือกันกับการสอนตามแนวคู่มือครู
บ32024 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการเรียนแบบกลุ่มย่อยร่วมมือกับกลุ่มย่อยปกติและการทำแบบฝึกหัดโดยแสดงวิธีทำและไม่แสดงวิธีทำของนักเรียนชั้น ม.2
บ32025 การศึกษาและการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนเรื่องระบบสมการของนักเรียนชั้น ม.3
บ32026 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้น ม.2
บ32027 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
บ32028 ผลของการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.1
บ32029 การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีรูปแบบฟาเซทในการสร้างแบบทดสอบคู่ขนานวิชาคณิตศาสตร์
บ32030 การศึกษาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนและตัวเลขของนักเรียนชั้น ม.1 ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการทำโครงงานคณิตศาสตร์
บ32031 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้น ป.2
บ32032 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมชั้น ป.5 โรงเรียนวัดบางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
บ32033 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ โดยใช้แผนการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา
บ32035 การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันแบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคลของนักเรียนชั้น ม.1
บ32036 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเสริมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพท.กรุงเทพฯ
บ32037 ผลของการควบคุมบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีสมาธิสั้นและมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งระดับชั้น ป.2
บ32038 ผลของการใช้กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.5
บ32039 การศึกษาองค์ประกอบด้านตัวครูที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
บ32040 การเปรียบเทียบคุณภาพแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียงลำดับข้อคำถามต่างกัน
บ32041 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ
บ32042 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย
บ32043 การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.4
บ32044 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชั้น ป.4 โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL
บ32045 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.5 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองกับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ
บ32046 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 เรื่องเศษส่วนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT
บ32047 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความน่าจะเป็นโดยการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเทพลีลา
บ32048 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ความคงทนในการเรียนรู้และความสุขในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนที่แตกต่างกัน
บ32049 ผลการใช้ชุดซ่อมเสริมเรื่องจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
บ32050 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดยวิธีคัดสรรกลวิธีการสอนของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ
บ32051 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.1 เรื่องคู่อันดับและกราฟโดยการคิดสรรกลวิธีการสอน
บ32052 การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนเรื่องสมการเชิงตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น ม.1 ถึง 3
บ32053 ประสิทธิภาพหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.3
บ32054 ผลการจัดกิจกรรมตะเกียบเก้าสี่ที่มีต่อพัฒนาการความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
บ32055 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจำนวนเต็มโดยเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวัสต์ของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น
บ32056 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้น ป.4สถิติการใช้งาน


อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th