หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงสร้างอุทยาน
UD Model
คลินิกการเรียนรู้
  + คลินิกหลักสูตร
  + คลินิกสื่อ
  + คลินิกวิจัย
ตารางการให้บริการ
  + คลินิกการเรียนรู้
  + การใช้ห้องประชุม
  + ระเบียบการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ครู
ติดต่อเรา

บทคัดย่อ สังคมศึกษา เปิดอ่าน 1881 ครั้ง
34001 การพัฒนาเครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการสอนเรื่อง"ภูมิศาสตร์ประเทศไทย"สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น
บ34002 ผลการสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยบูรณาการการเรียนของนักเรียนชั้น ม.ปลายในกรุงเทพฯ
บ34003 การพัฒนาเครือข่ายช่วยการเรียนการสอนเรื่อง"สถานที่สำคัญในประเทศไทย"สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น
บ34004 การใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขตการศึกษา 8
บ34005 การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2
บ34006 เจตคติการสอนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3 ในโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่
บ34007 การพัฒนาเครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการสอนเรื่อง"วิถีชีวิตไทย"สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น
บ34008 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนวิชาสังคมศึกษาเรื่องทวีปออสเตรเลียสำหรับนักเรียนชั้น ม.3
บ34009 ผลการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อ.เมืองเชียงใหม่
บ34010 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส 102 เรื่องพัฒนาการประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยระหว่างการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์กับวิธีการบรรยายชั้น ม.1 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
บ34011 สภาพในการสอนวิชาสังคมศึกษา ส 208 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ.นครราชสีมา
บ34012 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้น ม.1
บ34013 ปัจจัยที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บ34014 สภาพและแนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.ขอนแก่น
บ34015 การศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่าย สังกัดกรมสามัญศึกษา ใน จ.ร้อยเอ็ด
บ34016 สภาพในการสอนวิชาสังคมศึกษา ส 208 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ.นครราชสีมา
บ34017 การสนทนากลุ่มเพื่อการจัดการเรียนแบบบูรณาการของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน อ.เมืองเชียงใหม่
บ34018 การพัฒนาการเขียนแผนที่ความคิดเรื่องสงครามไทยกับพม่าสมัยกรุงศรีอยุธยาสำหรับผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
บ34019 การกำหนดเนื้อหามนุษย์ชนตามปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อการสอนสังคมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4
บ34020 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร์ภูเวียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนนาก้านเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
บ34021 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา สังกัด สปจ.กระบี่
บ34022 พฤติกรรมการสอนของครูสังคมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่
บ34023 การจัดทำสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนสาวแหวิทยา กิ่ง อ.หนองชี จ.ร้อยเอ็ด
บ34024 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.4 หน่วยการเรียนรู้จังหวัดของเราโดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODAI) ร่วมกับรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co operative Learning)
บ34025 สภาพและปัญหาการใช้สารสนเทศอินเทอร์เนตในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.ขอนแก่น
บ34026 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักในประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนชั้น ป.6 โดยใช้การสอนแบบเล่าเรื่อง
บ34027 การสร้างชุดการสอนเรื่องประวัติสาสตร์ไทยชั้น ป.3
บ34028 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส 503 สังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยของนักเรียนชั้น ม.5 ที่ได้รับการสอนโดยบทเรียนสำเร็จรูปและตามแนวคู่มือครู
บ34029 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยและศึกษาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้น ม.1 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และวิธีสอนตามคู่มือครูบ
34030 ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาเพื่อการเรียนรู้ทางประวัติสาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการวิเคราะห์และเจตคติของนักเรียนชั้น ป.5
บ34031 การศึกษาสมรรถภาพและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษาในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับ ม.ต้น
บ34032 พัฒนาการของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคแรกเริ่มประวัติสาสตร์ในเขตที่สูงทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย
บ34033 รูปแบบการจัดขอบข่ายและลำดับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอาชีวศึกษา
บ34034 การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่มประวัติสาสตร์ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
บ34035 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ส 305 ด้วยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนปกติ
บ34036 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาท้องถิ่นของเราของนักเรียนชั้น ม.1 โดยใช้เทคนิคพยากรณ์
บ34037 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนเชิงสหวิทยาการที่ประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานกับการสอนปกติเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของไทย"
บ34038 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 102 ประเทศของเรา 2 เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยของนักเรียนชั้น ม.1 ที่สอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนตามคู่มือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
บ34039 การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากชุมชนสำหรับนักเรียน ม.ต้นสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
บ34040 การประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.4
บ34041 กระบวนการทำงานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม" รายวิชา ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดล้อมโดยการสอนแบบศูนย์การเรียน
บ34042 ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์และความสามารถในการนำเสนอข้อมูลด้วยผังกราฟิกของนักเรียนชั้น ม.3
บ34043 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นชุดท้องถิ่นของเรา (ส 071) : จ.สิงห์บุรี
บ34044 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างการใช้สไลด์เทปแบบเลือนภาพกับสไลด์เทป
บ34045 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 เรื่องประวัติศาสตร์ไทยระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมกับการสอนปกติ
บ34046 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส 503 สังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยของนักเรียนชั้น ม.5 ที่ได้รับการสอนโดยบทเรียนสำเร็จรูปและตามแนวคู่มือครู
บ34047 ผลของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บ34048 การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพฯ
บ34049 ผลของการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บ34050 ผลการใช้สตอรี่ไลน์และการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์เจตคติและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น ม.2 ในวิชา ส 053 ประชากรและสิ่งแวดล้อม
บ34051 การนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพฯ
บ34052 การศึกษาผลของการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.1 ในรายวิชา ส 101 ประเทศของเราที่สอนโดยการใช้แหล่งทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ
บ34053 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา สังคมศึกษา ในระดับชั้น ม.ปลาย : กรณีศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย
บ34054 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องศิลปวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญท้องถิ่น อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วิชาท้องถิ่นของเรา ส 071
บ34055 การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
บ34056 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตามแนวคิด 4 MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
บ34057 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้น ม.5
บ34058 สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญ
บ34059 การกล่มเกลาทางการเมืองผ่านการเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีแบบเรียนตามหลักสูตร ม.ต้นและม.ปลาย
บ34060 ทัศนคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3 จ.กาฬสินธุ์
บ34061 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการสอน ส 032 เศรษฐศาสตร์ครอบครัวของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
บ34062 สภาพและแนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.อุบลราชธานี
บ34063 การสร้างบทเรียนการ์ตูนเรื่องวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้น ม.1
บ34064 สภาพและปัญหาการเรียนการสอน วิชา ส 503 สังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา จ.ขอนแก่น
บ34065 การศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.สุรินทร์
บ34066 การศึกษาพฤติกรรมการสอนเพื่อปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาของครูสังกัด สปจ.ชัยภูมิ
บ34067 การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อส่งเสริมเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ.นครพนม
บ34068 การศึกษาการใช้สารนิเทศในการเรียนการสอนของครูวิชา ส 503 สังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
บ34069 การศึกษาพฤติกรรมของครูสังคมศึกษาที่มีผลกระทบต่อการสอนสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.ขอนแก่น

 สถิติการใช้งาน


อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th