หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงสร้างอุทยาน
UD Model
คลินิกการเรียนรู้
  + คลินิกหลักสูตร
  + คลินิกสื่อ
  + คลินิกวิจัย
ตารางการให้บริการ
  + คลินิกการเรียนรู้
  + การใช้ห้องประชุม
  + ระเบียบการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ครู
ติดต่อเรา

สถิติการเข้าชมหน้า การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประจำปี 2015
เดือน จำนวนครั้ง
มกราคม 16
กุมภาพันธ์ 37
มีนาคม 29
เมษายน 39
พฤษภาคม 41
มิถุนายน 22
กรกฎาคม 32
สิงหาคม 42
กันยายน 0
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0
รวม 258


อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th