หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงสร้างอุทยาน
UD Model
คลินิกการเรียนรู้
  + คลินิกหลักสูตร
  + คลินิกสื่อ
  + คลินิกวิจัย
ตารางการให้บริการ
  + คลินิกการเรียนรู้
  + การใช้ห้องประชุม
  + ระเบียบการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ครู
ติดต่อเรา

สถิติการเข้าชมหน้า การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประจำปี 2015
เดือน จำนวนครั้ง
มกราคม 16
กุมภาพันธ์ 37
มีนาคม 29
เมษายน 39
พฤษภาคม 41
มิถุนายน 22
กรกฎาคม 32
สิงหาคม 48
กันยายน 116
ตุลาคม 77
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0
รวม 457


อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th